Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [He-Ar Isotope Tracing of Zhangmajing Uranium-Molybdenum Deposit in Guyuan,Hebei] 2019 Vol.35(05):257-264
ZHU Bin,HUANG Zhixin,LI Ziying,SUN Xiaocong [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1295 KB] (162)
2 [Analysis of Sandstone Type Uranium Metallogenic Conditions of Lower Cretaceousin the Southwest Margin of Ordos Basin] 2018 Vol.34(04):193-200
ZHANG Zilong, FAN Honghai, HE Feng, LI Weihong, LI Yafeng, YI Longsheng, YANG Mengjia [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 2673 KB] (102)
3 [Fault Structural Analysis and Deformation Sequence of Jiling Area in the Longshoushan Metallogenic Belt,Gansu] 2019 Vol.35(05):265-272
SHAO Dong1,WANG Gang1,MA Li1,CHEN Yunjie1,WANG Shengyun2 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1976 KB] (95)
4 [Ore-controlling Factors and Prospecting Direction of Xinan UraniumDeposit in the Northeast Jiangxi Province] 2018 Vol.34(05):288-292
ZHU Jianlin, LI Dong, LIU Yuanlong, ZENG Shan [Abstract] ( 147 ) [HTML 0 KB][PDF 2012 KB] (99)
5 [Method Research on Change Detection with High Resolution Satellite Image] 2018 Vol.34(04):245-251
GAO Zhangsheng, ZHAO Yingjun [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 1769 KB] (86)
6 [Ore-controlling Factor and Exploration Direction of Granite Pegmatite Uranium Deposit in North Qinling Region] 2018 Vol.34(04):209-215
WANG Juchan, KANG Qingqing, CUI Haizhou, YUAN Feng, ZHAO Jinfeng, SHA Yazhou, LIU Jiajun, ZHONG Hongyuan, WANG Gongwen [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 4696 KB] (85)
7 [Study on the Technology of Uranium Resource Prediction and Evaluation With Big Data] 2019 Vol.35(06):321-329
CAI Yuqi,YU Hang,LI Xiaocui,LIU Jialin,ZHANG Zhanming [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 1941 KB] (139)
8 [Metallogenic Conditions and Prospecting Potential Analysis of Sandstone-type Uranium Deposit in Huahai Basin, Hexi Corridor] 2019 Vol.35(05):292-299
HE Feng1,LU Baolong 2,ZHANG Zilong1,NIU Ting2,HUO Zhida1,YANG Mengjia1,JIA Cui1 [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 2846 KB] (117)
9 [Characteristics of Chlorite inYunji Deposit ofXiangshan Uranium Ore-field and ItsGeological Implication] 2018 Vol.34(03):153-158
WANG Yongjian, LIN Jinrong,HU Zhihua, WANG Feng,PANG Yaqing, GAO Fei [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 1902 KB] (256)
10 [Study on the Mechanism of Uranium Metallization and Prospective Prediction in Dazhou Area of Zhejiang Province] 2018 Vol.34(03):147-152
LIU Rongrong [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 3767 KB] (102)
11 [Distribution Characteristics of Gamma-Ray Exposure Rate of Boreholes in Baolongshan Area of Songliao Basin] 2019 Vol.35(05):305-312
Huang Xiao1,2, Yang Yaxin3, Wang Dianxue1, Luo Qibin2, Cai Jianfang1 Zhou Wenbo1, Zhang Liangliang1, Yu Honglong1, Ma Zhenyu1 [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 1485 KB] (105)
12 [Reversal Structure and Its Relation to Metallization of Sandstone Type Uranium Deposit in Northern Songliao Basin] 2018 Vol.34(05):274-279
ZHAO Zhonghua, BAI Jingping, LAI Tiangong [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 1697 KB] (92)
13 [Application of Remote Sensing Technique to UraniumExploration in Sumoqagan Obo District, Inner Mongolia] 2018 Vol.34(06):372-378
YUZhangfa, PANWei, ZHANGYuantao, LIHanbo, TIAN Qinglin [Abstract] ( 139 ) [HTML 0 KB][PDF 4964 KB] (95)
14 [Distribution of Uranium, Iron and Carbon in Tongliao-Tongyu Area of Southern Songliao Basin and Its Prospecting Significance] 2019 Vol.35(05):282-291
TONG Shumin1,NING Jun1,LIU Dongliang1,FENG Zhibing2,CAI Jianfang, SONG Hairui1,LI Jimu1,DING Hao1 [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 2600 KB] (118)
15 [SomeProblem and Its Solution in Ar-ArDating Measurement for Quartz Sample] 2018 Vol.34(03):159-165
ZHANG Jia, LIU Hanbin, LI Junjie, JIN Guishan, HAN Juan, ZHANG Jianfeng,SHI Xiao [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 2607 KB] (97)
16 [Discussion on the forming condition of ultra large and super large Sandstone Type uranium deposit] 2018 Vol.34(03):129-137
HUANG Shijie [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 4228 KB] (115)
17 [Geochemistry Characteristics of Anjiagou Uranium Deposit, Fenggang County, Guizhou Province] 2018 Vol.34(03):138-146
ZHANG Xiaoqiang, ZHU Xiyang, ZHEN Maorong [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 2245 KB] (84)
18 [The Design and Development of database and application software for Hyperspectral rockcore scanning] 2018 Vol.34(03):186-192
LIUYuanLin, MAJiaYi, PAN Wei [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 1860 KB] (85)
19 [Geological Conditions of Uranium Metallization and Prospecting of Lower Member of Saihan Formation in Wulanchabu Depression] 2019 Vol.35(05):273-281
LYU Yonghua1,LIU Wusheng2,KANG Shihu1,XU Yaxiong1,LIU Lu1 [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 2770 KB] (116)
20 [Sedimentary Facies Feature of Early-Middle Jurassic and Implication for Uranium Mineralization in the North Monocline of Western Kuche Depression] 2019 Vol.35(03):129-136
XU Qiang,QIN Mingkuan,HUANG Shaohua,YANG Ye,LI Juan,LIU Zhangyue, [Abstract] ( 136 ) [HTML 0 KB][PDF 5052 KB] (128)
21 [Characteristics of Uranium Mineralization and Potential of Xinchengzi Secondary Volcanic Basin in Mongolia] 2019 Vol.35(05):300-304
WANG Qing,WU Yanqing,WANG Shicheng, YU Honglong [Abstract] ( 135 ) [HTML 0 KB][PDF 3931 KB] (88)
22 [Study on Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of Shangusi Granite Pluton, Southern Jiangxi Province] 2018 Vol.34(04):216-224
WU Yong, ZHANG Hong, DANG Feipeng, XU Xunsheng, ZHANG Faming, CHEN Xin [Abstract] ( 133 ) [HTML 0 KB][PDF 2013 KB] (87)
23 [Principle and Application of Electrical Method in Monitoring In-situ Leaching of Sandstone Type Uranium] 2018 Vol.34(05):305-313
HE Ke, LI Jianhua, YEGaofeng, ZHAO Yuancheng, WEI Wenbo, WANG Gang [Abstract] ( 132 ) [HTML 0 KB][PDF 4317 KB] (89)
24 [Sample Mass Influence on TheMeasurement of Sulfur Isotopic Composition by EA-IRMS Method] 2018 Vol.34(03):166-173
HAN Juan, LIN Hanbin, JIN Guishan, ZHANG Jianfeng, LI Junjie,ZHANG Jia, SHI Xiao, WNG Peng [Abstract] ( 131 ) [HTML 0 KB][PDF 1568 KB] (91)
25 [Geological Analysis of QianjiadianUranium Deposit Based on Remote Sensing Technology] 2018 Vol.34(05):314-320
LIU Dechang, QIU Junting, SHEN Jinli, ZHANG Youyan, CAI Jianfang, LIU Song, WANG Zitao [Abstract] ( 130 ) [HTML 0 KB][PDF 5448 KB] (100)
26 [Discussion on the Uranium Mineralization Feature and Prospecting Target in E’erguna region, Inner Mongolian] 2018 Vol.34(04):201-208
WEI Sanyuan, HAO Runxiang, LI Xiaoguang, SHONG Peng [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 2630 KB] (96)
27 [Ore-controlling Structures of Sanjiangkou Uranium Deposit and Its Prospecting Significance in Middle Zhuguang Moutain] 2018 Vol.34(05):257-263
HE Youyu, NAN Xiaolong, LI Zhuyi, JIANG Biguang, JIANG Guoqing, ZHOU Xiping, QIN Jinning [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 2560 KB] (89)
Copyright © Editorial Board of URANIUM GEOLOGY
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech