Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [The Characteristics and Deep-sourced Hotspot Metallogenic Model of the Giant Sodium-metasomatism Uranium Deposits in the Central Ukraine Shield] 2020 Vol.36(04):217-240
LI Ziying1,ZHONG Jun1,CAI Yuqi1,HUANG Zhixin1,Leonid Shumlyanskyy2,3,QUAN Xiaohui1,ZHANG Chuang1,YU Hang1 [Abstract] ( 113 ) [HTML 0 KB][PDF 97953 KB] (103)
2 [Uranium Mineralization Characteristics and Metallogenic Type in Habilig Area,Northern Margin of the North China Block] 2020 Vol.36(04):241-249
HUANG Zhixin1,LI Ziying1,REN Quan2,JIAO Yongling1 [Abstract] ( 72 ) [HTML 0 KB][PDF 98774 KB] (59)
3 [
The Characteristics of Multi-source Geo-information and Its Significance to Uranium Exploration  in the Southwest of Ordos Basin
]
2020 Vol.36(04):293-301
[Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 59569 KB] (45)
4 [
Characteristics and Geological Significance of Sporopollen Assemblages in the Target Layer of Beierhu Depression,Inner Mongolia
]
2020 Vol.36(04):261-267
DONG Yan1,ZHOU Wenbo2,LIU Tong2,XU Pulin3,HUANG Shaohua1 [Abstract] ( 66 ) [HTML 0 KB][PDF 19913 KB] (134)
5 [
Study on the Characteristics of Uranium-rich Pegmatite on the Periphery of Huichizi Pluton in Lushi,Henan Province
]
2020 Vol.36(04):268-279
[Abstract] ( 66 ) [HTML 0 KB][PDF 15815 KB] (45)
6 [Geochemical Characteristics and Geological Significance of Hadatu Uranium Deposit in Erlian Basin,Inner Mongolian] 2020 Vol.36(05):325-
LIU Wusheng1,LI Xide1,XUE Zongan2,LYU Yonghua3,LIU Chiheng1 [Abstract] ( 64 ) [HTML 0 KB][PDF 60550 KB] (76)
7 [
SVM Lithological Classification Based on Multi-source Data Collaboration:a Case Study in Jianggalesayi Area
]
2020 Vol.36(04):288-292
[Abstract] ( 62 ) [HTML 0 KB][PDF 32138 KB] (27)
8 [
Study on the Geological Settsing of Uranium Mineralization Between Manzhouli-Erguna and Its Abroad Adjacent Areas
]
2020 Vol.36(04):280-287
LI Xiaoguang1,2,XUE Chunji1,WEI Sanyuan2 [Abstract] ( 61 ) [HTML 0 KB][PDF 17744 KB] (47)
9 [
The Relation of Uranium Mineralization to the Heterogeneity of Sand Body in the Lower Submember,Lower Member of Zhiluo Formation in Nongshengxin Area,Northeastern Ordos Basin
]
2020 Vol.36(04):250-260
HU Lifei,LIU Xiaogang [Abstract] ( 61 ) [HTML 0 KB][PDF 30104 KB] (229)
10 [
Application of Geogas Method in the Exploration of Granite-type Uranium Deposit in Changpai Area of Northern Guangdong
]
2020 Vol.36(04):302-310
WANG Yong1,WANG Dongsheng1,WU Guodong1,HU Yuan2 [Abstract] ( 55 ) [HTML 0 KB][PDF 52776 KB] (25)
11 [The Paleogeomorphology Feature of Erlian Basin and Its Constrains on Sandstone-type Uranium Deposits] 2020 Vol.36(05):346-
LIU Chiheng,LIU Wusheng,SHI Qingping,ZHANG Wendong,ZHANG Zinan [Abstract] ( 55 ) [HTML 0 KB][PDF 23161 KB] (34)
12 [Study on the Relationship of Sand-body Heterogeneity to Uranium Mineralization in Manglai Deposit,Erlian Basin] 2020 Vol.36(05):373-
LIU Guoan1,QIAO Peng1,KANG Shihu2,PENG Ruiqiang1,REN Xiaoping1,HUANG Qiangfu1 [Abstract] ( 54 ) [HTML 0 KB][PDF 31844 KB] (41)
13 [Metallogenic Characteristics and Models of Uranium Deposits in Ukrainian Sedimentary Basin] 2020 Vol.36(06):477-490
LI Ziying1,CAI Yuqi1,Leonid Shumlyanskyy2,3,NI Shiqi1,QUAN Xiaohui1,HE Sheng1,YU Hang1,HAN Meizhi1 [Abstract] ( 54 ) [HTML 0 KB][PDF 54984 KB] (331)
14 [Geochemical Characteristics of the Hosting Rocks in Manglai Sandstone-type Uranium Deposit,Erlian Basin] 2020 Vol.36(05):362-
QI Tianjiao1,LI Xide1,LIU Xu1,LYU Yonghua2,XU Bixia3 [Abstract] ( 53 ) [HTML 0 KB][PDF 36461 KB] (205)
15 [Study on Weathering Feature of Weijing Pluton in Erlian Basin,Inner Mongolia] 2020 Vol.36(05):336-
LI Xide,LIU Jungang [Abstract] ( 53 ) [HTML 0 KB][PDF 21948 KB] (33)
16 [Study of the Construction Method and Experiment for Uranium Resources Sample Set Based on Big Data Thought] 2020 Vol.36(05):401-
LI Hanbo,YE Fawang,FANG Maolong,YU Zhangfa,YANG Yunhan [Abstract] ( 46 ) [HTML 0 KB][PDF 8063 KB] (15)
17 [Design and Implementation of Application Demonstration System for Uranium Geological Cloud Platform] 2020 Vol.36(05):382-
KONG Weihao,ZHU Pengfei,LIU Wusheng,LI Xiaocui,LIU Linying [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 7967 KB] (12)
18 [
Analysis and Discussion of Strontium Isotopes in Uranous  Sandstones From Yili Basin With Sequential Extraction Technique
]
2020 Vol.36(04):311-317
YAN Yan,ZENG Yuan,LIU Chunhong,WANG Ying,ZHANG Sainan [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 2694 KB] (79)
19 [
Numerical Analysis of Water Flow and Heat Transfer Influence on Temperature in Plutones With Sparse Orthogonal and Non-orthogonal Fracture
]
2020 Vol.36(04):318-324
GAO Junyi1,LEI Haibo2,YANG Hongxia1 [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 7576 KB] (17)
20 [Uranium-polymetallic Mineralization Types,Metallogenic Characteristics and Ore-controlling Factors in the Xiangshan Volcanic Basin and Its Adjacent Areas] 2020 Vol.36(06):491-499
LIN Jinrong1,HU Zhihua1,RAO Zehuang2,WANG Jianping2,WANG Yongjian1,TAO Yi1 [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 24254 KB] (47)
21 [Characteristics of Soil Geochemistry in the Uranium-polymetallic Metallogenic Prospect Area at Dajishan,Southwestern Guizhou] 2020 Vol.36(06):563-576
XU Wei1,JIANG Hong1,ZHU Jian1,WU Yu2,HAN Wenwen1,ZHANG Yonghen1,ZHONG Kanghui3,WANG Sili1,ZHANG Ji1 [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 52819 KB] (41)
22 [Hydrogeological Conditions of Uranium Mineralization in Yihegaole Area,Erlian Basin] 2020 Vol.36(05):464-
LIN Xiaobin,LI Xide,LIU Wusheng,XU Qiang [Abstract] ( 41 ) [HTML 0 KB][PDF 47200 KB] (40)
23 [Wide Field Electromagnetic Method Based Identifying Technique for Sand Body of Sandstone-type Uranium Deposit] 2020 Vol.36(05):418-
WANG Shuo1,DUAN Shuxin1,LYU Xiaoyong2,HU Yingcai1,WU Qubo1,LIU Hu1,LIU Wusheng1 [Abstract] ( 41 ) [HTML 0 KB][PDF 12982 KB] (31)
24 [Research Status and Prospect of Uranium-bearing Phosphorite Deposits] 2020 Vol.36(06):520-528
LI Zhixing,QIN Mingkuan,QI Fucheng,WANG Wenquan,WANG Jian,YI Longsheng,ZHANG Yunlong,LI Guochen,HAN Huizi [Abstract] ( 41 ) [HTML 0 KB][PDF 2540 KB] (72)
25 [Discussion on the Prospecting Directions of Carbonaceous-siliceous-argillaceous Type Uranium Deposit in Hongliuhe-Fangshankou Area,Gansu] 2020 Vol.36(06):500-509
CHEN Jiangyuan1,BAI Qiang2,DUAN Chenyu1,NIU Jiaji1,CHEN Zhipeng1,LU Yayun1,CAO Qiuyi1 [Abstract] ( 40 ) [HTML 0 KB][PDF 44487 KB] (23)
26 [Application of WorldView-3 and ASTER TIR for the Exploration of Uranium in Weijing,Inner Mongolia] 2020 Vol.36(05):408-
ZHANG Yuantao,YU Zhangfa,PAN Wei,TIAN Qinglin [Abstract] ( 40 ) [HTML 0 KB][PDF 75523 KB] (17)
27 [The Experimental Study of Scanning Geochemical Exploration Method in Hadatu Sandstone type Uranium Deposit] 2020 Vol.36(05):453-
WANG Yong,WANG Dongsheng,HAN Juan,WU Guodong [Abstract] ( 39 ) [HTML 0 KB][PDF 45768 KB] (27)
28 [Preliminary Study on the Difference of Impedance Between Ore-bearing Sandstone and Wall Rock in Sandstone-type Uranium deposit:A Case Study of Well Core Samples in Hadatu Deposit] 2020 Vol.36(05):424-
LI Ziwei,WU Qubo,CAO Chengyin [Abstract] ( 37 ) [HTML 0 KB][PDF 13091 KB] (26)
29 [Genesis Analysis of Sandstone of the Upper Member of Saihan Formation and Its Prospecting Significance in the Qiaoergu-Qiha Area of Erlian Basin] 2020 Vol.36(05):354-
XIE Huili1,LI Xide1,LIU Wusheng1,LYU Yonghua2,LIU Xu1,SHI Qingping1 [Abstract] ( 36 ) [HTML 0 KB][PDF 63017 KB] (38)
30 [Simulation and Application of Broadband Magnetotelluric Sounding for Sandstone Type Uranium Deposits in Yihegaole Area] 2020 Vol.36(05):432-
[Abstract] ( 36 ) [HTML 0 KB][PDF 26898 KB] (34)
Copyright © Editorial Board of URANIUM GEOLOGY
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech