Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [He-Ar Isotope Tracing of Zhangmajing Uranium-Molybdenum Deposit in Guyuan,Hebei] 2019 Vol.35(05):257-264
ZHU Bin,HUANG Zhixin,LI Ziying,SUN Xiaocong [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1295 KB] (162)
2 [Fault Structural Analysis and Deformation Sequence of Jiling Area in the Longshoushan Metallogenic Belt,Gansu] 2019 Vol.35(05):265-272
SHAO Dong1,WANG Gang1,MA Li1,CHEN Yunjie1,WANG Shengyun2 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1976 KB] (95)
3 [Study on the Technology of Uranium Resource Prediction and Evaluation With Big Data] 2019 Vol.35(06):321-329
CAI Yuqi,YU Hang,LI Xiaocui,LIU Jialin,ZHANG Zhanming [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 1941 KB] (139)
4 [Metallogenic Conditions and Prospecting Potential Analysis of Sandstone-type Uranium Deposit in Huahai Basin, Hexi Corridor] 2019 Vol.35(05):292-299
HE Feng1,LU Baolong 2,ZHANG Zilong1,NIU Ting2,HUO Zhida1,YANG Mengjia1,JIA Cui1 [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 2846 KB] (117)
5 [Distribution Characteristics of Gamma-Ray Exposure Rate of Boreholes in Baolongshan Area of Songliao Basin] 2019 Vol.35(05):305-312
Huang Xiao1,2, Yang Yaxin3, Wang Dianxue1, Luo Qibin2, Cai Jianfang1 Zhou Wenbo1, Zhang Liangliang1, Yu Honglong1, Ma Zhenyu1 [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 1485 KB] (105)
6 [Distribution of Uranium, Iron and Carbon in Tongliao-Tongyu Area of Southern Songliao Basin and Its Prospecting Significance] 2019 Vol.35(05):282-291
TONG Shumin1,NING Jun1,LIU Dongliang1,FENG Zhibing2,CAI Jianfang, SONG Hairui1,LI Jimu1,DING Hao1 [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 2600 KB] (118)
7 [Geological Conditions of Uranium Metallization and Prospecting of Lower Member of Saihan Formation in Wulanchabu Depression] 2019 Vol.35(05):273-281
LYU Yonghua1,LIU Wusheng2,KANG Shihu1,XU Yaxiong1,LIU Lu1 [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 2770 KB] (116)
8 [Characteristics of Uranium Mineralization and Potential of Xinchengzi Secondary Volcanic Basin in Mongolia] 2019 Vol.35(05):300-304
WANG Qing,WU Yanqing,WANG Shicheng, YU Honglong [Abstract] ( 135 ) [HTML 0 KB][PDF 3931 KB] (88)
9 [Mineral Chemistry Feature and its Geological Significance of Biotite From Liushuwan Granitic Pegmatite Type Uranium Deposit in North Qinling Orogen] 2019 Vol.35(06):330-342
QU Kai 1,YIN Qingqing 1,2,LIU Xing 1,SIMA Xianzhang 1,WEN Guodong 3,ZHANG Panpan 3,YAN Guoqiang 1,ZHANG Chao 1 [Abstract] ( 122 ) [HTML 0 KB][PDF 7175 KB] (77)
10 [Temperature Abnormality Extraction and its Genesis in Gasikul Salt Lake Based on the Thermal Infrared Remote Sensing Data] 2019 Vol.35(06):378-384
WANG Junhu,WU Ding,GUO Bangjie [Abstract] ( 121 ) [HTML 0 KB][PDF 2277 KB] (111)
11 [Application of Combined FIB-TOF-SIMS System in Mineralogy] 2019 Vol.35(04):247-252
WANG Tao,GE Xiangkun,FAN Guang,GUO Dongfa [Abstract] ( 117 ) [HTML 0 KB][PDF 1314 KB] (133)
12 [Prospect and Progress of Uranium Exploration in Huangmeijian Area] 2019 Vol.35(04):214-219
YANG Biao, XIAO Jingen, CAO Dawang, LIU Huihua, ZHOU Qian [Abstract] ( 117 ) [HTML 0 KB][PDF 1291 KB] (124)
13 [Geochemical Characteristics and Petrogenesis of the Middle Permian Granites in New Barag Right Banner , Inner Mongolia] 2019 Vol.35(06):343-350
ZHANG Shuyi [Abstract] ( 114 ) [HTML 0 KB][PDF 2449 KB] (106)
14 [The Response of Zircon Fission Track Age on the Metallogenic Thermal Events of Zoujiashan Uranium Deposit in Xiangshan Orefield] 2019 Vol.35(04):193-198
LIN Jinrong,HU Zhihua,TAO Yi,WANG Yongjian,WANG Feng [Abstract] ( 114 ) [HTML 0 KB][PDF 930 KB] (116)
15 [The Characteristics and Deep-sourced Hotspot Metallogenic Model of the Giant Sodium-metasomatism Uranium Deposits in the Central Ukraine Shield] 2020 Vol.36(04):217-240
LI Ziying1,ZHONG Jun1,CAI Yuqi1,HUANG Zhixin1,Leonid Shumlyanskyy2,3,QUAN Xiaohui1,ZHANG Chuang1,YU Hang1 [Abstract] ( 113 ) [HTML 0 KB][PDF 97953 KB] (103)
16 [The Development of Automatic Core β-γ Logging System] 2019 Vol.35(04):241-246
DUAN Jinsong,LI Ting,WANG Wei,MA Jinlong,WU Xudong,ZHANG Zhaoshan [Abstract] ( 111 ) [HTML 0 KB][PDF 1420 KB] (103)
17 [Spectral Characteristics Analysis of Drill Core in the Xiangyangping Uranium Deposit in the Middle Miaoershan Mountain ,Northeastern Guangxi] 2019 Vol.35(06):366-372
ZHANG Chuan,YE Fawang,WANG Jiangang,QIU Junting,MENG Shu [Abstract] ( 110 ) [HTML 0 KB][PDF 2959 KB] (108)
18 [The Application of Digital Geological Survey System in Resource Estimation for Uranium Deposit and 3D Orebody Modeling] 2019 Vol.35(06):373-377
QI Jianquan,ZHANG Jiangxu,LIU Yue [Abstract] ( 108 ) [HTML 0 KB][PDF 1866 KB] (113)
19 [Condition and Potential of Sandstone-type Uranium Meatallization in Yuqia Area , Northern Qaidam Basin] 2020 Vol.36(03):145-155
[Abstract] ( 105 ) [HTML 0 KB][PDF 4330 KB] (144)
20 [Study and Application of the Partial Extraction Geochemical Prospecting Method on Granite-type Uranium Deposit in Miaoershan Area] 2019 Vol.35(05):313-320
WU Guodong1,ZOU Mingliang2,ZHU Wanfeng1,WANG Dongsheng1, CHEN Donghuan1,PANG Yaqing1,HE Debao1 [Abstract] ( 104 ) [HTML 0 KB][PDF 1606 KB] (116)
21 [Improvement of Analysis Device and Method for Silicon Isotopic Compositions in Rocks and Minerals] 2019 Vol.35(06):359-365
ZHANG Jianfeng,LIU Hanbin,JIN Guishan,SHI Xiao,HAN Juan,LI Junjie, [Abstract] ( 102 ) [HTML 0 KB][PDF 2265 KB] (95)
22 [Study on Redox Conditions of Hydrothermal Uranium Ore Formation: Indication of Characteristic Minerals] 2020 Vol.36(03):156-166
[Abstract] ( 102 ) [HTML 0 KB][PDF 4199 KB] (123)
23 [Study on Correlation Between Uranium Content of Zircons and the Metallization Capacity of Pluton —— — a Case Study of Southern Zhuguang Granitic Composite] 2019 Vol.35(04):206-213
WU Hao,XIA Yu,ZHOU Kenken,ZHANG Jianjun [Abstract] ( 101 ) [HTML 0 KB][PDF 1276 KB] (120)
24 [Environmental Investigation and Analysis on Protective Opening Utilization Project for a Decommissioned Uranium Tailings Pond] 2019 Vol.35(04):253-256
XIA Zitong,DU Xichen,ZHANG Baozeng,ZOU Zhaozhuang [Abstract] ( 100 ) [HTML 0 KB][PDF 1140 KB] (99)
25 [Study on Structural Properties and Prospecting Significance of Youdong Fault in Changjiang Uranium Orefield , South Zhuguang] 2019 Vol.35(04):199-205
LIU Jungang,LI Ziying,NIE Jiangtao,JIN Nianxian,ZHAO Yuting,TAO Yi [Abstract] ( 97 ) [HTML 0 KB][PDF 1238 KB] (115)
26 [Analysis of Uranium Metallogenesis in Garder Braque Area , Xin Jiang] 2019 Vol.35(04):220-228
WANG Shouyu,SHAN Caote [Abstract] ( 94 ) [HTML 0 KB][PDF 1796 KB] (114)
27 [Metalllogenic Models and Prospective Analysis of Sandstone-type Uranium Deposits in Ordos Basin] 2020 Vol.36(01):1-13
LI Ziying 1,QIN Mingkuan 1,CAI Yuqi 1,FANG Xiheng 1,GUO Qingyin 2, [Abstract] ( 94 ) [HTML 0 KB][PDF 1884 KB] (260)
28 [Research Progress on Metallogenic Mechanism and Information Identification Technique of Sandstone Type Uranium Deposit] 2020 Vol.36(02):73-83
YI Chao, LIU Hongxu, CAI Yuqi, ZHANG Yuyan, LI Linqiang, LI Xide,ZHANG Kang, DING Bo, LI Ping [Abstract] ( 94 ) [HTML 0 KB][PDF 34690 KB] (205)
29 [Characteristics of Aeroradioactivity and Aeromagnetism,and Prospecting Potential of Sandstone-type Uranium Deposits in Songliao Basin] 2019 Vol.35(04):229-240
ZHANG Xiang,ZHANG Renhong,JIANG Minzhong,LI Huaiyuan,NINGYuanli,DUAN Chenyu,LU Yayun,HU Guomin [Abstract] ( 93 ) [HTML 0 KB][PDF 2488 KB] (161)
30 [Study on Uranium Occurring State in Hadatu Sandstone-type Uranium Deposit in Erlian Basin] 2020 Vol.36(01):20-27
[Abstract] ( 88 ) [HTML 0 KB][PDF 2697 KB] (108)
Copyright © Editorial Board of URANIUM GEOLOGY
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech