Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
  Download
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [He-Ar Isotope Tracing of Zhangmajing Uranium-Molybdenum Deposit in Guyuan,Hebei] 2019 Vol.35(05):257-264
ZHU Bin,HUANG Zhixin,LI Ziying,SUN Xiaocong [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1295 KB] (162)
2 [Analysis of Sandstone Type Uranium Metallogenic Conditions of Lower Cretaceousin the Southwest Margin of Ordos Basin] 2018 Vol.34(04):193-200
ZHANG Zilong, FAN Honghai, HE Feng, LI Weihong, LI Yafeng, YI Longsheng, YANG Mengjia [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 2673 KB] (102)
3 [Fault Structural Analysis and Deformation Sequence of Jiling Area in the Longshoushan Metallogenic Belt,Gansu] 2019 Vol.35(05):265-272
SHAO Dong1,WANG Gang1,MA Li1,CHEN Yunjie1,WANG Shengyun2 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1976 KB] (95)
4 [Ore-controlling Factors and Prospecting Direction of Xinan UraniumDeposit in the Northeast Jiangxi Province] 2018 Vol.34(05):288-292
ZHU Jianlin, LI Dong, LIU Yuanlong, ZENG Shan [Abstract] ( 147 ) [HTML 0 KB][PDF 2012 KB] (99)
5 [Ore-controlling Factor and Exploration Direction of Granite Pegmatite Uranium Deposit in North Qinling Region] 2018 Vol.34(04):209-215
WANG Juchan, KANG Qingqing, CUI Haizhou, YUAN Feng, ZHAO Jinfeng, SHA Yazhou, LIU Jiajun, ZHONG Hongyuan, WANG Gongwen [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 4696 KB] (85)
6 [Method Research on Change Detection with High Resolution Satellite Image] 2018 Vol.34(04):245-251
GAO Zhangsheng, ZHAO Yingjun [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 1769 KB] (86)
7 [Study on the Technology of Uranium Resource Prediction and Evaluation With Big Data] 2019 Vol.35(06):321-329
CAI Yuqi,YU Hang,LI Xiaocui,LIU Jialin,ZHANG Zhanming [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 1941 KB] (139)
8 [Metallogenic Conditions and Prospecting Potential Analysis of Sandstone-type Uranium Deposit in Huahai Basin, Hexi Corridor] 2019 Vol.35(05):292-299
HE Feng1,LU Baolong 2,ZHANG Zilong1,NIU Ting2,HUO Zhida1,YANG Mengjia1,JIA Cui1 [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 2846 KB] (117)
9 [Distribution Characteristics of Gamma-Ray Exposure Rate of Boreholes in Baolongshan Area of Songliao Basin] 2019 Vol.35(05):305-312
Huang Xiao1,2, Yang Yaxin3, Wang Dianxue1, Luo Qibin2, Cai Jianfang1 Zhou Wenbo1, Zhang Liangliang1, Yu Honglong1, Ma Zhenyu1 [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 1485 KB] (105)
10 [Reversal Structure and Its Relation to Metallization of Sandstone Type Uranium Deposit in Northern Songliao Basin] 2018 Vol.34(05):274-279
ZHAO Zhonghua, BAI Jingping, LAI Tiangong [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 1697 KB] (92)
11 [Application of Remote Sensing Technique to UraniumExploration in Sumoqagan Obo District, Inner Mongolia] 2018 Vol.34(06):372-378
YUZhangfa, PANWei, ZHANGYuantao, LIHanbo, TIAN Qinglin [Abstract] ( 139 ) [HTML 0 KB][PDF 4964 KB] (95)
12 [Distribution of Uranium, Iron and Carbon in Tongliao-Tongyu Area of Southern Songliao Basin and Its Prospecting Significance] 2019 Vol.35(05):282-291
TONG Shumin1,NING Jun1,LIU Dongliang1,FENG Zhibing2,CAI Jianfang, SONG Hairui1,LI Jimu1,DING Hao1 [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 2600 KB] (118)
13 [Geological Conditions of Uranium Metallization and Prospecting of Lower Member of Saihan Formation in Wulanchabu Depression] 2019 Vol.35(05):273-281
LYU Yonghua1,LIU Wusheng2,KANG Shihu1,XU Yaxiong1,LIU Lu1 [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 2770 KB] (116)
14 [Sedimentary Facies Feature of Early-Middle Jurassic and Implication for Uranium Mineralization in the North Monocline of Western Kuche Depression] 2019 Vol.35(03):129-136
XU Qiang,QIN Mingkuan,HUANG Shaohua,YANG Ye,LI Juan,LIU Zhangyue, [Abstract] ( 136 ) [HTML 0 KB][PDF 5052 KB] (128)
15 [Characteristics of Uranium Mineralization and Potential of Xinchengzi Secondary Volcanic Basin in Mongolia] 2019 Vol.35(05):300-304
WANG Qing,WU Yanqing,WANG Shicheng, YU Honglong [Abstract] ( 135 ) [HTML 0 KB][PDF 3931 KB] (88)
16 [Study on Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of Shangusi Granite Pluton, Southern Jiangxi Province] 2018 Vol.34(04):216-224
WU Yong, ZHANG Hong, DANG Feipeng, XU Xunsheng, ZHANG Faming, CHEN Xin [Abstract] ( 133 ) [HTML 0 KB][PDF 2013 KB] (87)
17 [Principle and Application of Electrical Method in Monitoring In-situ Leaching of Sandstone Type Uranium] 2018 Vol.34(05):305-313
HE Ke, LI Jianhua, YEGaofeng, ZHAO Yuancheng, WEI Wenbo, WANG Gang [Abstract] ( 132 ) [HTML 0 KB][PDF 4317 KB] (89)
18 [Geological Analysis of QianjiadianUranium Deposit Based on Remote Sensing Technology] 2018 Vol.34(05):314-320
LIU Dechang, QIU Junting, SHEN Jinli, ZHANG Youyan, CAI Jianfang, LIU Song, WANG Zitao [Abstract] ( 130 ) [HTML 0 KB][PDF 5448 KB] (100)
19 [Ore-controlling Structures of Sanjiangkou Uranium Deposit and Its Prospecting Significance in Middle Zhuguang Moutain] 2018 Vol.34(05):257-263
HE Youyu, NAN Xiaolong, LI Zhuyi, JIANG Biguang, JIANG Guoqing, ZHOU Xiping, QIN Jinning [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 2560 KB] (89)
20 [Discussion on the Uranium Mineralization Feature and Prospecting Target in E’erguna region, Inner Mongolian] 2018 Vol.34(04):201-208
WEI Sanyuan, HAO Runxiang, LI Xiaoguang, SHONG Peng [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 2630 KB] (96)
21 [Ore-forming Conditions and Uranium Prospective Predictionof Volcanic-type Uranium Deposits in the Middle-Southern Great Xing'an Range] 2018 Vol.34(06):329-336
LI Changhua, WU Yanqingm, WANG Shichen, WANG Qing, LIU Jungang, WANG Wenzheng [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 4064 KB] (108)
22 [A Classification and Coding System Suitable for Data Management of Geological Disposal for High-level Radioactive Waste] 2019 Vol.35(01):53-58
WANG Peng,HUANG Shutao,WU Lun,CAI Heng,GAO Min,WANG Hongbin,WANG Shuhong [Abstract] ( 126 ) [HTML 0 KB][PDF 385 KB] (79)
23 [Development of Sample Preparation Device for Uranium Reference Material] 2019 Vol.35(02):101-107
[Abstract] ( 125 ) [HTML 0 KB][PDF 899 KB] (100)
24 [Analysis on Geological Condition for Uranium Metallization and Prospecting Direction in Guikeng Pluton , Wuyishan Metallogenic Belt] 2019 Vol.35(01):1-6
[Abstract] ( 124 ) [HTML 0 KB][PDF 2270 KB] (114)
25 [Magmatic Oxygen Fagucity Estimation Based on U 6+ /U 4+ Value — A Case Study of Wuliting Granite Pluton] 2019 Vol.35(01):20-26
[Abstract] ( 124 ) [HTML 0 KB][PDF 3786 KB] (87)
26 [Feature of Mylonite Belt and Its Relation to Granite-type Uranium Deposit in Northern Guangdong Metallization Cluster] 2019 Vol.35(02):73-79
LIANG Liang 1,LI Jianhong 2,LIU Chengdong 1 [Abstract] ( 123 ) [HTML 0 KB][PDF 1378 KB] (152)
27 [The Relationship Between Uranium and Mineralization Associated Elements in Deposit 3701] 2019 Vol.35(01):13-19
[Abstract] ( 123 ) [HTML 0 KB][PDF 1042 KB] (118)
28 [Discuss On Uranium Prospecting Digitization And Evolution Direction In Big Dada Epoch] 2018 Vol.34(06):379-384
FU Chengming, ZHANG Minglin, WEN Zhanjiu, SHI Zhilong, CAO Hejie, ZHAI Liangliang [Abstract] ( 123 ) [HTML 0 KB][PDF 1519 KB] (82)
29 [Exploration on Management Model of Field Test in Underground Research Laboratory Construction] 2018 Vol.34(04):252-256
LI Dongwei, CHEN Liang, WANG Xiyong, CHENG Gong [Abstract] ( 122 ) [HTML 0 KB][PDF 917 KB] (80)
30 [Adsorption of Uranium on River Sediments From the Lower Alar River in Qaidam Basin and Its Influencing Factors] 2018 Vol.34(05):293-299
WANG Guoqiang, XU Jianxin, HAN Jibin [Abstract] ( 122 ) [HTML 0 KB][PDF 1262 KB] (77)
Copyright © Editorial Board of URANIUM GEOLOGY
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech